Category: Pencegahan

LANGKAH-LANGKAH KEMASYARAKATAN

Penduduk sesuatu tempat di mana banyak terdapat masalah penyalahgunaan dadah boleh rnemberi kerjasama untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dadah. Istilah masyarakat di sini bukanlah terhad kepada mereka yang duduk di satu kawasan yang ditentukan oleh keadaan geografi atau politik tetapi dikhaskan kepada penduduk sesuatu tempat sama ada di kampung atau di bandar, yang memberi perhatian usaha […]

PROGRAM YANG MENEKANKAN PERKEMBANGAN PERIBADI

Pegangan asas yang mewujudkan program ini ialah penyalahgunan dadah adalah satu petanda yang menunjukkan sosialisasi yang buruk dan ciri-ciri peribadi seseorang itu. Oleh yang demikian dalam pendidikan tentang dadah penekanan perlulah ditujukan kepada individu yang meÃ,€nyalahgunakan atau mungkin menyalahgunakan dadah. Ini dapat dicapai dengan individu sama ada untuk mengkaji dirinya semula dan menjelaskan nilai-nilainya atau […]

LANGKAH-LANGKAH PENDIDIKAN

Dalam rangka pendidikan tentang dadah, berbagai jenis pendekatan boleh digunakan. Berikut diterangkan pendekatan-pendekatan yang selalu digunakan di kebanyakan negara. Matlamat am pendekatan-pendekatan ini ialah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dan berhenti dari mengambil dadah. Pendekatan ini dijalankan sama ada secara langsung melalui kurikulum yang diatur khas dan/atau dari pengaruh rangsangan, sikap dan kelakuan berkaitan […]

LANGKAH-LANGKAH PENERANGAN PENCEGAHAN DADAH

(a) Pendekatan: Langkah pencegahan yang biasanya paling luas digunakan ialah menyediakan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah dan bahaya-bahayanya. Biasanya dua pendekatan digunakan, iaitu pendekatan menakutkan dan pendekatan memberi maklumat sebenar. Pendekatan menakutkan: Pengetahuan tentang kesan-kesan bahaya dadah dan akibat penyalahgunaannva boleh menyekat seseorang itu membuat keputusan untuk mengambil dadah bagi mereka yang telah mengambil dadah, pengetahuan […]

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN

Tujuan utama rancang-an-rancangan yang diterangkan di dalam bab ini ialah untuk mengelakkan penyalahgunaan dadah yang boleh membahayakan diri perseor:urgum, oriurg orang di sekelilingnya atau masyarakat keseluruhannya- Usaha-usaha untuk mencapai matlamat ini boleh dilakukan dengan berbagai bentuk, bergantung kepada tiga faktor yang berkaitan:- (i) Dadah yang digunakan. (ii) Pengguna yang menggunakan dadah. (iii) Suasana dan keadaan […]

DASAR KEMENTERTAN PELAJARAN MALAYSIA MENGENAI PENCEGAHAN SALAH GUNA DADAH

Kemasukan dadah ke negara ini sebahagiannya adalah disebabkan Malaysia terletak berhampiran dengan kawasan pe- nanaman popi yang terkenal iaitu “The Golden Triangle” di utara Thailand, Laos dan Burma. Penyeludup-penyeludup menggunakan kemudahan perhubungan di negara ini untuk menyeludupkan dadah ke negara-negara Eropah, Amerika Utara dan Australia. Sebahagian daripada dadah ini dijual kepada penagih-penagih tempatan. Dadah juga […]

PENDEKATAN DAN TEKNIK PENCEGAHAN DADAH MELALUI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Berikut adalah beberapa pendekatan dan teknik yang boleh digunakan oleh kakitangan bimbingan bagi mendampingi dan memberi pertolongan kepada kumpulan-kumpulan sasaran murid dan juga individu tertentu yang menyalahgunakan dadah. (a) Pencegahan Peringkat Awal: Pada peringkat ini, matlamat menyeluruh ialah rnenentukan yang individu-individu yang tidak pernah mencuba dadah, tidak akan menggunakan dadah. Tugas kakitangan bimbingan ialah mengesan […]

PERTIMBANGAN-PERTIMBANAGN ASAS PENCEGAHAN DADAH MELALUI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pertimbangan-pertimbangan asas yang tertentu perlu diambil perhatian sebelum merancang program-program rnengatasi penyalahgunaan dadah. Ini adalah seperti berikut:- (a) Penyalahgunaan dadah adalah satu masalah yang kompleks dan beraneka bentuk rupa. Jadi tiada satu pendekatan yang terbaik diambil bagi semua peringkat. Semua pendekatan hendaklah bersifat psiko-sosial yang positif, bertujuan bukan sahaja menimbulkan kesedaran tetapi mempergaruhi individu-individu di […]