Category: Akta Dadah

AKTA PENAGIHAN DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983

Sebelum Akta Penagihan Dadah( Rawatan DAn Pemulihan) 1983 digubal, peruntukan-peruntukan mengenai aspek rawatan dan pemulihan dalam tahun 1975 terkandung dalam Seksyen 37B Akta Dadah Berbahaya 1952. Pada tahun 1977 diwujudkan satu bahagian khusus iaitu Bahagian VA Akta Dadah Berbahaya l952 dan Seksyen 37B di mansuhkan. Sebelum wujudnya Bahagian Vn tersebut, kes-kes penagihan cuma diambil tindakan […]

AKTA DADAH BERBAHAYA 1952

Akta Dadah Berbahaya 1952 merupakan undang-undang utama yang berkaitan dengan pengawalan dadah di Malaysia. la dianggap sebagai satu undang-undang yang sangat keras kerana memperuntukkan hukuman mati bagi kesalahan mengedar dadah. Buat pertama kalinya ia telah menyelaras semua undang-undang dadah yang ujud di negeri-negeridi Semenanjung sebelum tahun 1952. Undang-undang initelah melalui beberapa proses pindaan bagi menghadapi […]

AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTHAKAN HARTA) 1988

Masalah pengedaran dadah di negara ini masih berleluasa walaupun hukuman mati dikenakan bagi mereka yang didapati bersalah mengedar dadah. Sebab utama yang mendorong orang terlibat didalam kegialan ini ialah keuntungan besar yang boleh diperolehi dari kegiatan haram ini. Oleh kerana itu walaupun mereka ditangkap dan dihukum atau ditahan di bawah undang-undang yang ada, mereka masih […]

AKTA RACUN 1952

1. Tujuan Dan Pemakaian Akta Racun 1952 Akta Racun 1952 ini bertujuan untuk mengawal pengimportan, pemilikan, pengeluaran, penjualan dan penggunaan racun. “Racun” bermaksud bahan-bahan yang dinamakan dan disenaraikan di dalam Senarai Racun dan termasuklah apa-apa campuran, penyediaan, solusi atau yang asli yang mengandungi bahan-bahan tersebut kecuali apa-apa penyediaan atau bahan-bahan yang terkandung di dalam jadual […]

AKTA DADAH BERBAHAYA (LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KHAS) 1985

Akta ini ialah suatu Akta Tahanan Pencegahan yang telah berkuatkuasa mulai 15hb Jun 1985 dengan tujuan menambah keberkesanan pihak berkuasa dalam mengambil tindakan ke atas orang-orang yang terlibat di dalam pengedaran najis dadah. 1. Kuasa Menahan Dan Menyiasat Orang-Orang Yang Disyaki Seksyen 3 Akta ini memberi kuasa kepada pihak polis untuk menahan orang yang disyaki […]

UNDANG-UNDANG DADAH DI MALAYSIA

Undang-undang dadah di Malaysia merupakan undang-undang yang paling keras di dunia. Dalam tahun 1920an dan 1930an telah wujud beberapa enakmen dan pengisytiharan mengenai dadah jenis candu yang berasingan. Apabila kerajaan penjajah iaitu Kerajaan lnggeris mengambil langkah mengawal pengimportan pengedaran dan penjualan candu, penagih-penagih candu dan pengedar melakukan berbagai cara untuk mendapatkan bekalan candu. Penyeludupan dan […]